• Office Hour: 08:00am - 6:00pm

ระดับชั้น


ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบไฮบริดโดยใช้เทคนิค 2ARIC เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เส้นขนาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปัว

สุจิน เปี่ยมอริยธน
โครงการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2565

Read More
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์แบบไฮบริดด้วยเทคนิค PQBRCS รายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) สังกัดเทศบาลนครสงขลา

ธัชกร  แก้วประดิษฐ์
โครงการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2565

Read More
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบไฮบริดด้วยเทคนิค PFLTW ในการพัฒนาทักษะการเขียน เพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)

นงคราญ แมร์โรว์
โครงการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2565

Read More
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบผสมผสานด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ LCT เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ

วิยดา เทศกลั่น
โครงการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2565

Read More
รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีแบบไฮบริดด้วยเทคนิค RAPIS เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตสากลสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ำ)

เสริมศักดิ์  ลิขิตวัฒนกิจ

โครงการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2565

Read More
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมสำหรับโรงเรียนบ้านเนินพยอมและสาขาบึงนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

สุภรดา  วรรณพันธุ์

โครงการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2565

Read More
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วมโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ของโรงเรียนวัดดอนยาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1

จุฑาทิพย์ อิทธิศุภเศรษฐ์
โครงการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2565

Read More
การพัฒนาชุดกิจกรรมการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

สุกัญญา  มัจฉาเวช

Read More
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นงคราญ แมร์โรว์

Read More
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคแผนผังทางปัญญา เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ธัชกร  แก้วประดิษฐ์

Read More
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทำโครงงาน รายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ทองขาร พอใจ

Read More
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องปริซึมและทรงกระบอก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

สุจิน เปี่ยมอริยธน

Read More
แนวทางการพัฒนาครูด้วยงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ

กาญจนา อากาศเหลือง

Read More
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สกลนคร

เอกสารเผยแพร่บทความวิชาการ 

Read More
RANC15-043 การพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพออนไลน์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา

สายชล จินโจ

Read More
RANC15-070 กลยุทธ์การบริหารงบประมาณที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนสิงห์บุรี

อรวรรณ  ฉ่ำชื่น

Read More
RANC15-069 การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ เรื่อง เส้นขนาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

สุจิน เปลี่ยนอรยิธน

Read More
RANC15-072 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนออนไลน์รายวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ธัชกร แก้วประดิษฐ์

Read More
ผลการศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน รายวิชาการสร้างภาพเคลื่อนไหว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ทองขาร พอใจ

Read More
การพัฒนาระบบบริหารการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ผสมผสานการสอนด้วยเทคนิค แบบโครงงานเป็นฐานรายวิชาการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ทองขาร พอใจ

Read More
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค CIRC ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ รายวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นงคราญ แมร์โรว์

Read More
รูปแบบการเรียนรู้บูรณาการแบบโครงงานเป็นฐานโดยใช้การเรียนรู้ออนไลน์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงระบบสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

สุกัญญา  เอมโอช

Read More
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานบนระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ออนไลน์ รายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ธัชกร  แก้วประดิษฐ์

Read More
โครงการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

นำเสนอเอกสารบทความวิจัย 

Read More
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ หลักสูตรและการสอนสัมพันธ์ ครั้งที่ 6

เผยแพร่เอกงานบทความวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Read More
การบริหารโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนบ้านหนองพรานพุก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

สุภรดา  วรรณพันธุ์

Read More
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน รายวิชาดนตรี เพื่อส่งเสริมการอ่านและเขียน โน้ตสากล สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เสริมศักดิ์ ลิขิตวัฒนกิจ

Read More
การบริหารจัดการโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนวัดดอนยาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1

จุฑาทิพย์ อิทธิศุภเศรษฐ์

Read More